Toimitusehdot

Versio 4.0 / 30.8.2010
Innoflame Oy

Näitä ehtoja sovelletaan Innoflame Oy:n (Innoflame) ja sen yritys- ja yhteisöasiakkaiden välillä (Asiakas), mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

Tuotteiden tilaaminen ja toimitus

 1. Asiakas voi tehdä tilauksen joko puhelimitse, faksilla, sähköpostilla tai tietoverkon välityksellä käyttäen Innoflamen Asiakkaalle tarjoamaa kauppapaikka-sovellusta.

 2. Tilaus katsotaan hyväksytyksi, kun Asiakkaalle on lähetetty kirjallinen tilausvahvistus. Asiakas on velvollinen tarkastamaan, että tilausvahvistus vastaa tilausta ja ilmoittamaan välittömästi tilausvahvistuksessa olevista virheistä ja puutteista.

 3. Tuotteet toimitetaan tilausvahvistuksessa ilmoitettuun osoitteeseenTuotteiden kuljetus tapahtuu alihankintana itsenäisen rahdinkuljettajan toimesta ja vastuulla. Mikäli toimituksessa käytetään Innoflamen kuljetussopimuksia, Innoflame vastaa kuljetuksen aikana tuotteille aiheutuneista vahingoista tai toimituksen viivästymisestä. Mikäli toimituksessa käytetään asiakkaan kuljetussopimuksia, Innoflame ei vastaa kuljetuksen aikana tuotteille aiheutuneista vahingoista tai toimituksen viivästymisestä,

 4. Asiakkaan tilaamien tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle kun tilattuja tuotteita koskeva kauppahinta ja muut toimitukseen liittyvät maksut on suoritettu Innoflamelle.

 5. Vaaranvastuu Asiakkaan tilaamien tuotteiden osalta siirtyy Asiakkaalle kun tuotteet on luovutettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakas sitoutuu kustannuksellaan huolehtimaan kaikkien Innoflamen tiloissa varastoituna olevien tuotteiden vakuuttamisesta normaalien palo-, vuoto-, murto-, ilkivalta-, ryöstö-, vahinkojen varalta.

 6. Asiakkaan toivomalla liikemerkillä tai vastaavalla tavoin Asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjen tuotteiden osalta Innoflame pidättää itsellään oikeuden ylittää tai alittaa tilattu määrä kymmenellä prosentilla.

 7. Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista ilman Innoflamen hyväksyntää sen jälkeen kun Innoflame on aloittanut Asiakkaan tekemän tilauksen täytäntöönpanon. Mikäli Innoflame hyväksyy tilauksen peruuttamisen, Asiakas on velvollinen korvaamaan Innoflamelle peruuttamisen johdosta aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien kaikki maksut, jotka Innoflame tilauksen peruuttamisen johdosta velvollinen suorittamaan kolmansille osapuolille.

Kauppapaikka-sovellus

 1. Tietoverkon kautta tapahtuvien tilausten tekemistä ja Asiakkaan lukuun varastoitujen tuotteiden hallinnoimista varten Innoflame tarjoaa Asiakkaan käyttöön veloituksetta sähköisen kauppapaikka- sovelluksen (Kauppapaikka-sovellus). Asiakas vastaa siitä, että sen käyttämät tietojärjestelmät ovat yhteensopivat Kauppapaikka-sovelluksen kanssa ja Asiakas vastaa sovelluksen asentamisesta omaan tietojärjestelmäänsä Innoflamen antamien ohjeiden mukaisesti.

 2. Kauppapaikka-sovelluksen omistusoikeus on Innoflamella Asiakkaan saadessa siihen toistaiseksi voimassa olevan, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta Sovelluksen kopiointiin, edelleen luovuttamiseen, muokkaamisen eikä muuhunkaan muuttamiseen.

 3. Asiakas vastaa siitä, että Sovellusta käytetään Innoflamen antamien ohjeiden mukaisesti sekä tekee sovellukseen Innoflamen mahdollisesti edellyttämät päivitykset ja muut muutokset.

 4. Innoflame antaa Asiakkaalle asiakastunnuksen ja Asiakas/käyttäjäkohtaiset tunnukset ja salasanat (Tunnistautumisvälineet), joiden avulla Asiakas kirjautuu kauppapaikkaan. Innoflame voi tarvittaessa toimittaa Asiakkaalle uudet Tunnistautumisvälineet.

 5. Asiakas sitoutuu säilyttämään Tunnistautumisvälineiden eri osat huolellisesti ja toisistaan erillään niin, etteivät ne joudu sivullisten haltuun. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Innoflamelle yhteystiedoissaan tapahtuvat muutokset. Tunnistamisvälineet toimitetaan Asiakkaan yhteyshenkilölle sähköpostitse tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

 6. Tunnistautumisvälineiden käyttö vastaa Asiakkaan allekirjoitusta ja Asiakas hyväksyy itseään sitovaksi kaikki sellaiset ostot, toimenpiteet, sitoumukset sekä muut tahdonilmaisut ja viestit, jotka Asiakkaan nimissä on tehty Tunnistautumisvälineillä. Asiakas vastaa siitä, että Tunnistautumisvälineitä käyttävällä on valtuudet toimia ja antaa sitovia tahdonilmaisuja Asiakkaan puolesta.

 7. Mikäli Tunnistautumisvälineet ovat joutuneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Innoflamelle palvelujen asiattoman käytön estämiseksi. Asiakas vastaa kaikesta Tunnistautumisvälineiden sivulliselle joutumisen takia aiheutuneesta vahingosta.

 8. Asiakas on velvollinen Innoflamen pyynnöstä viivytyksettä poistamaan Kauppapaikka-sovelluksen järjestelmästään ja palauttamaan Kauppapaikka-sovellukseen liittyvän Innoflamen omistaman materiaalin.

 9. Innoflame pyrkii siihen, että Kauppapaikka-sovellus on Asiakaan käytettävissä jatkuvasti. Innoflame ei kuitenkaan vastaa Kauppapaikka-sovelluksessa mahdollisesti olevista virheistä eikä sen käyttämisessä esiintyvien päivitysten, huoltotoimenpiteiden tai muiden häiriöiden aiheuttamista käyttökatkoista.

Tuotteiden varastointi asiakkaan lukuun

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus säilyttää ostamiaan tuotteita Innoflamen varastossa, josta tuotteet toimitetaan edelleen näiden ehtojen mukaisesti Asiakkaan osoittamille tahoille. Mikäli muuta ei ole sovittu, Asiakas maksaa varastointiin liittyvät maksut Innoflamen hinnaston mukaisesti.

Laskutus ja hinnat

 1. Tuotteiden hinnat on ilmoitettu Innoflamen hinnastossa tai erillisessä tarjouksessa. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, kuljetuskustannukset sekä muut hinnastossa ilmoitetut maksut. Maksuaika on 10 pv netto laskun päiväyksestä.

 2. Mikäli laskun maksaminen viivästyy, Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyneelle erälle viivästyskorkoa 11% p.a. eräpäivästä siihen saakka kunnes lasku on maksettu Innoflamen tilille.

Virheelliset toimitukset, vahinkojen korvaaminen ja tuotteiden takuu

 1. Asiakkaan tulee tarkastaa tilatut tuotteet ilman aiheetonta viivytystä toimituksen jälkeen. Mikäli toimituksessa on puutteita tai tuotteessa on virhe, Asiakkaan tulee reklamoida asiasta Innoflamen asiakaspalveluun (puh 0207 433 600 tai ) ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 8 päivän kuluessa siitä kun tuotteet on vastaanotettu.

 2. Mikäli tuotteessa on virhe, Innoflamella on valintansa mukaan oikeus korjata virhe, tehdä uusi toimitus tai vaihtoehtoisesti antaa hinnanalennusta.

 3. Innoflame ei vastaa välillisistä vahingoista kuten Asiakkaan tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai tuotteen kolmannelle aiheuttamasta vahingosta. Kaikissa tapauksissa Innoflamen vastuu rajoittuu Asiakkaan maksaman kauppahinnan määrään.

 4. Tuotteillamme materiaalin ja valmistuksen osalta kuuden kuukauden takuu, ellei tuotekohtaisesti ole muuta sovittu. Takuu alkaa kun se on luovutettu asiakkaan käyttöön. Vaihdamme viallisen tuotteen samanlaiseen tai korvaavaan vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Vaihdetun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen ostopäivän mukaisesti. Takuu ei korvaa normaalista kulumisesta, asiakkaan omasta asennus- tai käyttövirheestä aiheutuneita vikoja. Takuutuotteen tulee aina olla alkuperäisessä kunnossa. Kaikki asiakkaan suorittamat tuotteeseen kohdistuvat modifikaatiot eväävät takuun kyseiseltä tuotteelta.

Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, kuten työtaistelutoimenpiteestä, sodasta, luonnonkatastrofista, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytymisestä tai muusta vastaavasta seikasta, johon osapuolella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli asiassa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Innoflamella on halutessaan oikeus nostaa kanne myös Asiakkaan kotipaikan alioikeudessa.